nguyễn trãi là ai

Bạn đang xem: nguyễn trãi là ai

Vụ sự không tương đồng thân ái Nguyễn  Trãi và Lương Đăng-2 anh hùng phụ trách móc Ủy ban Nhà nước về biên soạn thảo Lễ nhạc thời Hậu Lê được đời ni thao diễn giải theo dõi những cơ hội không giống nhau.

Đầu tiên Cavenui lôi sử rời khỏi chép tiếp tục. ĐVSKTT-Bản kỷ- quyển XIX, tệp tin pdf tải về được kể từ trang viethoc, tìm kiếm Lương Đăng rời khỏi tức thì những vấn đề cần thiết tìm  (loại chuồn 2 tin cậy tương quan cho tới ông Lương Đăng Quang)

Đinh Tỵ, Thiệu Bình năm loại tư (1437)

Sai Hành khiển Nguyễn Trãi và Lỗ cỗ Ty giám Lương Đăng đốc suất thực hiện loan giá bán, nhạc khí, dạy dỗ luyện nhạc múa

Hành khiển Nguyễn Trãi dưng bạn dạng vẽ khánh đá và tâu rằng

“Kể rời khỏi, đời loàn người sử dụng võ, thời bình chuộng văn. Nay thực sự khi nên thực hiện Lễ Nhạc. Song không tồn tại gốc thì ko thể tại vị, không tồn tại văn thì ko thể xuất hiện. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc.

Thần vâng chiếu biên soạn nhạc, không đủ can đảm ko dốc không còn tâm mức độ. Nhưng vì như thế học tập thuật nông cạn, hoảng rằng trong tầm thanh luật , khó khăn được hợp lý. Xin hoàng thượng yêu thương nuôi muôn dân, nhằm vùng thôn thôn không thể giờ đồng hồ oán thù hận buồn than thở, như vậy mới nhất ko rơi rụng loại gốc của nhạc”.

Vua biểu dương ngợi và tiêu thụ. Sai thợ thuyền đá thị xã Giáp Sơn lấy đá ở núi Kinh Chủ nhằm thực hiện.

….

Tháng 5, Hành khiển Nguyễn Trãi tâu rằng:

“Mới rồi, bọn thần cùng theo với Lương Đăng hiệu toan nhã nhạc, tuy nhiên loài kiến giải của thần rất khác với Lương Đăng, thần xin xỏ trả lại việc làm được sai”.

Trước cơ Thái Tổ sai Nguyễn Trãi toan rời khỏi quy định nón áo, còn chưa kịp thực hành. Đến phía trên, Lương Đăng dưng sớ thư đại ý nói:

“Về lễ thì sở hữu lễ đại triều và lễ thông thường triều. Tế trời, cáo miếu, ngày thánh tiết, ngày chủ yếu đám, thì thực hiện lễ đại triều, nhà vua đem áo cổn, group nón miện, lên ngồi ngai vàng báu, trăm quan liêu đều đem triều phục group nón chầu. Còn những ngày mồng một, ngày rằm hằng mon thì ngọc hoàng đem áo bào vàng, group nón xung thiên, ngồi ngai vàng báu, trăm quan liêu đều đem công phục, group nón.

Lễ thông thường triều thì nhà vua đem áo bào vàng, group nón xung thiên, ngồi sập vàng, trăm quan liêu đem thông thường phục cổ hình tròn, group nón rơi đen thui. Về nhạc thì sở hữu nhạc tế Giao, nhạc tế Miếu, nhạc tế Ngũ tự động, nhạc cứu giúp khi sở hữu nhật thực, nguyệt thực, nhạc đại triều, nhạc thông thường triều, nhạc cửu tấu khi đại yến, nhạc người sử dụng vô cung, ko thể người sử dụng đồng loạt được. Về lỗ cỗ đại giá bán, như xe cộ kiệu thì sở hữu quốc lộ, tượng lộ, mã lộ, sở hữu cửu long dư, thất long dư, sở hữu cỗ liễn, sở hữu phi liễn; về ngờ trượng thì sở hữu kim qua loa, phủ, việt, chàng, phướn, tinh nghịch kỳ, mao tiết, chương phiến, long ngũ phượng. Số ngựa đóng góp vô xe cộ và số đội hình theo dõi hầu cũng đều sở hữu quy toan cả,thần ko thể chép không còn được”.

Thư ấy kéo lên, vua sai Lương Đăng toan rời khỏi những quy định. Đăng nhân cơ kéo lên quy định về nón áo và nhạc khí. Đại nhằm, quy định tự Đăng và Trãi toan rời khỏi phần nhiều không khớp nhau, những chổ bàn về con số, trọng lượng những nhạc khí có khá nhiều điều trái ngược nhau, nhưng mà trình diễn cũng không giống nhau, vì vậy Trãi xin xỏ mất việc cơ.

….

Tháng 8

Trung quá Bùi Cầm Hổ tâu rằng:

“Bệ hạ đăng quang cho tới ni, hoặc thay cho thay đổi quy tắc cũ của Thái Tổ, như Lỗ cỗ ty đồng giám Lương Đăng,

Tiên đế nghĩ rằng người khá nắm rõ, dùng để làm Nội nhân phó chưởng, sau thấy hắn khúm núm, ko thể thân thiết được, đã tạo ra thực hiện văn group. Nay lại thấy hắn thực hiện quan liêu xin xỏ hoàng thượng nghĩ về lại”.

….

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới nhất phỏng theo dõi quy định của phòng Minh nhưng mà thực hiện.

Trước Đăng và Nguyễn Trãi tiếp tục vâng mệnh biên soạn toan nhã nhạc. Trong số đó, nhạc phía trên sở hữu 8 loại thanh âm như: rỗng tuếch keo dán giấy rộng lớn, khánh chùm, chuông chùm, đặt điều những loại đàn tóm, đàn Fe, sênh, quản ngại,thược, chúc ngữ, huân trì. Nhạc ở bên dưới năng lượng điện thì sở hữu phương tận hưởng treo, khống hầu.

….

Tháng 11

Ban phụ vương những nghi tiết mới nhất toan lại trong những dịp lễ lễ thánh tiết, quang minh chính đại, sóc vọng, thông thường triều đại yến .

Trước cơ, vua sai Lương Đăng toan những nghi tiết đại triều, cho tới phía trên hoàn thành xong kéo lên. Vua bái yết Thái miếu, những quan liêu đem triều phục thực hiện lễ theo dõi nghi tiết mới nhất chính thức kể từ phía trên.

Bọn Hành khiển Nguyễn Trãi, Tham tri bạ tịch Nguyễn Truyền, Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham nghị Nguyễn Liễu dưng sớ tâu rằng:

“Muốn chế tạo ra lễ nhạc, nên đợi sở hữu người rồi hãy thực hiện, được như Chu Công thì sau mới nhất không tồn tại tiếng chê trách móc. Nay sai kẽ thái giám Lương Đăng chuyên nghiệp toan rời khỏi lễ nhạc, chẳng nhục cùng nước lắm sao!

Vả lại, quy định lễ nhạc của nó là lừa vua lừa bên dưới, ko nhờ vào đâu cả, như tấn công rỗng tuếch là báo giờ rời khỏi chầu triều sớm, ni vua rời khỏi chầu rồi mới nhất tấn công.Theo quy định xưa, khi vua rời khỏi, thì mặt mũi mô tả tấn công chuông hoàng công cộng, rồi năm chuông mặt mũi hữu ứng theo dõi, khi vua vô tấn công chuông chưng tân rồi năm chuông cũng ứng theo dõi. Nay vua rời khỏi chầu, tấn công 108 giờ đồng hồ chuông, này là số lượt kiểm điểm tràng phân tử của phòng sư. Nếu theo dõi quy định của phòng Minh, thì khi vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên sở hữu ngai vàng báu, ni chỉ tồn tại một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì hoảng ko yên lặng, đặt điều cả nhị loại cũng ko được, thế là lễ thức gì?. Làm xe cộ thì đằng trước sở hữu diềm, phía sau Open. Nay lại Open đằng trước, quy định xưa thực hiện như vậy hoặc sao?. Khi vua rời khỏi thì sở hữu hô thét, khi vô thì sở hữu thu dẹp, này là quy toan của ngờ lễ. Nay quan liêu coi cửa ngõ xướng tâu từng việc xong xuôi, những quan liêu tháo lui rời khỏi, vua con cái ngồi nhưng mà người thu dẹp tiếp tục la thét dọn dẹp vệ sinh là làm công việc sao?. Vả lại, Đăng là đứa thái giám, thần trộm lấy thực hiện ngờ lắm”.

Đăng tâu: “Thần không tồn tại tri thức, ko biết quy định cổ, những nghi tiết hiện nay đã thực hiện, chỉ nhìn cả vô nắm rõ của thần nhưng mà thôi, còn phát hành hay là không là quyền của hoàng thượng, thần đâu dám chuyên nghiệp quyền”.

Nguyễn Liễu tâu rằng: “Từ xưa đến giờ ko lúc nào sở hữu cảnh thái giám chuyên nghiệp tiêu hủy thiên hạ như vậy này”.

Đinh Thắng kể từ vô bước rời khỏi, mắng rằng:

“Hoạn quan liêu làm cái gi nhưng mà tiêu hủy thiên hạ? Nếu tiêu hủy thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”.

Cuối nằm trong nên gửi gắm Liễu cho tới hình quan liêu xét căn vặn. Án xử xong xuôi, tội xứng đáng chém, tuy nhiên được mệnh lệnh riêng rẽ, cho tới mến chử vô mặt mũi, đày ải rời khỏi châu xa cách.

…. Hết chép.

Xem thêm: chong cua tang thanh hà la ai

Các ngôi nhà văn hóa truyền thống nội địa gần như là thống nhất cùng nhau rằng, vô vụ sự không tương đồng này, nhân vật dân tộc-nhà văn hóa truyền thống rộng lớn Nguyễn Trãi thay mặt cho tới phái bảo đảm văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, còn thái giám Lương Đăng thay mặt cho tới phái văn hóa truyền thống lai căng, vọng nước ngoài, rõ ràng là vọng Tàu khinh ghét.

Ví dụ vài ba chủ kiến như sau:

Kiều Văn

Nguyễn Trãi còn là một người am tường về music. Ông được vua Lê Thái Tông gửi gắm cho tới trọng trách cùng theo với Lương Đăng biên soạn rời khỏi quốc nhạc và lễ nhạc của triều đình. Ông sở hữu một ngôi nhà trương rất là sáng sủa suốt: quốc nhạc Đại Việt nên được thiết kế bên trên nền tảng music dân tộc bản địa truyền thống lịch sử của Đại Việt… Trong khi cơ Lương Đăng lại thể hiện một ngôi nhà trương rất là ngu xuẩn: lấy quốc nhạc đã có sẵn của Trung Hoa thực hiện quốc nhạc của nước ta! Nguyễn Trãi tàn khốc phản đối ngôi nhà trương ấy, bởi vậy xẩy ra xích míc ko thể hoà giải được với Lương Đăng. Rốt cuộc Nguyễn Trãi xin xỏ tách triều về trí sĩ ở Côn Sơn.

http://newvietart.com/index4.912.html

GS Trần Quốc Vượng

Nhưng cuộc tranh biện thân ái Nguyễn Trãi và Lương Đăng về sự việc biên soạn nhạc cung đình, sự sự không tương đồng chủ kiến thâm thúy thân ái nhị người, việc Nguyễn Trãi xin xỏ rrút ngoài các việc biên soạn nhạc, việc Lương Đăng trọn vẹn tế bào phỏng nhạc thể và nhạc cụ triều Minhtrong việc biên soạn nhạc cung đình triều Lê tiếp tục khắc ghi một sự thay đổi vô sự tiến thủ triển của hiện tượng nhị nguyên vẹn văn hoá thân ái cung đình và dân gian giảo. Nhà Lê nhất là kể từ đời Lê Thánh Tông (1460-1497), về chủ yếu trị thì gia tăng chính sách TW luyện quyền theo phía chuyên nghiệp chế, về tư tưởng thì theo phía duy nhất Nho giáo,bài bác xích Phật, Đạo và tín ngưỡng dân gian giảo, về văn hoá thì xa cách tách vốn liếng liếng dân gian…

http://thuvien.maivoo.com/Nhan-Vat-Lich-su-c16/Nguyen-Trai-trong-boi-canh-van-hoa-viet-nam-d3874

GS Trần  Văn Khê

Trong khi thao tác làm việc với Lương Đăng có khá nhiều điểm sự không tương đồng giữa 2 người. Lương Đăng sở hữu ý chép nó lại những qui toan nhạc cung đình của phòng Minh, đưa ra 2 dàn nhạc Đường Thượng Chi Nhạc tấu bên trên hoàng cung, và Đường Hạ Chi Nhạc tấu bên dưới Sảnh đình. Dàn Đường Thượng Chi Nhạc bao gồm 8 loại nhạc khí thuộc sở hữu 8 âm (Bát âm) tựa như dàn nhạc Triều Hạ Yến Hưởng Chi Nhạc của phòng Minh, chỉ không giống số nhạc khí được sử dụng vô biên chế.

Nguyễn Trãi đem dầu khước từ với cơ hội sắp xếp của Lương Đăng, không chỉ có trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc. Nhưng khi hành lễ thì các cụ thể vô cơ hội tấu nhạc có khá nhiều điểm rất rất sai, Nguyễn Trãi với việc tán thành của một số trong những quan liêu vô triều đình như Tham Tri Bạ Tịch, Nguyễn Tuyền, những quan liêu Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham Nghị Nguyễn Liễu, tiếp tục dưng sớ….

Khi xưa vì như thế một Lương Đăng nhưng mà nhạc cung đình ngôi nhà Lê ko được thiết kế vững chãi. Ngày ni, trong mỗi việc tổ chức triển khai music bên trên nước Việt, tất cả chúng ta cũng nên tách nhằm chớ sở hữu những “Lương Đăng” vọng nước ngoài và khinh thường nhạc truyền thống cổ truyền nước Việt Nam.

http://ab11.violet.vn/entry/showprint/entry_id/5861983

Nhà văn Trần Thị Trường:

Đọc lại lịch sử hào hùng thời Lê, tớ thấy Nguyễn Trãi và Lương Đăng, người thì dưng nhạc mới nhất phỏng theo dõi quy định của phòng Minh (Trung Hoa), người thì thực hiện mới nhất bên trên hạ tầng loại cũ đem cốt cơ hội truyền thống lịch sử dân tộc bản địa. Những gì Nguyễn Trãi thể hiện muôn thuở được lưu giữ, những gì Lương Đăng thực hiện mới nhất tuy nhiên rơi rụng gốc đã biết thành tẩy chay và quên lãng.

http://chodoxua.vn/showthread.php/51520-B%E1%BA%A3n-s%E1%BA%AFc-Vi%E1%BB%87t-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-quot-th%E1%BA%A3m-h%E1%BB%8Da-quot-ngo%E1%BA%A1i-lai

Nếu địa thế căn cứ vô Nguyễn Trãi từng cáo: phong tục Bắc-Nam cũng không giống, địa thế căn cứ vô việc ông thực hiện nhiều thơ Nôm, địa thế căn cứ vô ý thức ái quốc ko thể phản chưng ở ông, địa thế căn cứ vô cụ thể dưng khánh đá thì rất có thể nghĩ về như các ngôi nhà văn hóa truyền thống liệt kê phía trên. Tuy nhiên những địa thế căn cứ này sẽ không thể hiện tại thẳng vô vụ giành cãi, nên sở hữu ngôi nhà phân tích lại sở hữu chủ kiến không giống.

Sử gia song lập Tạ Chí Đại Trường viết:

Sự xung đột thân ái nho thần và thái giám có những lúc tiếp cận vị trí khôi hài điếng người như vô mẩu truyện xẩy ra bên dưới triều Càn Long tiếp tục kể. Tuy nhiên sự khinh thường miệt của nho thần cũng dẫn theo phản xạ của thái giám trong khi thấy những người dân cơ sở hữu trở nên loài kiến vượt lên queo quắt, thiếu hiểu biết cả lí lẽ thông thường. Trong cuộc giành chấp về lễ nhạc thân ái group Nguyễn Trãi và Lương Đăng (1437), Tham nghị Nguyễn Liễu chê thái giám ko đầy đủ tài năng, thiếu hiểu biết quy tắc xưa (như của Chu Công), quy tắc ni (như của phòng Minh), nên thực hiện sai chênh chếch cả. Lương Đăng, với ý kiến thời nay thì chắc chắn là tuân theo “tinh thần dân tộc bản địa sở hữu sáng sủa tạo” chế trở thành, nên rún xin xỏ dành riêng quyền đưa ra quyết định cho tới vua. Nguyễn Liễu hoảng Thái Tông nghe tiếng, ngay lập tức phản kháng trước: “Từ xưa đến giờ ko lúc nào sở hữu cảnh thái giám tiêu hủy thiên hạ như vậy này”. Thế là giành chấp tổ chức triển khai văn hoá phát triển thành sự kèn cựa huỷ báng riêng biệt luyện thể. Đinh Thắng kể từ vô bước rời khỏi mắng: “Hoạn quan liêu làm cái gi nhưng mà tiêu hủy thiên hạ? Nếu tiêu hủy thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”. Ông văn quan liêu nhiều sự hoặc chữ, hú vía vì như thế bay không bị chém đầu, tuy nhiên đem chữ mến vô mặt mũi, những ngày tàn nằm tại châu xa cách hẳn nên hối hận về cơn cường ngạnh bảo đảm an toàn Thánh giáo của tớ. Cũng nên chú ý rằng Đinh Thắng là kẻ tiếp tục sở hữu lòng can ngăn Nguyễn Trãi chớ rước Thị Lộ vô cung thực hiện vây cánh, hành vi tiếp tục khiến cho ông thái giám này bị tiêu diệt (1442) theo dõi ông Hành khiển đối thủ cạnh tranh vô cuộc giành cãi bên trên.

(Sử Việt hiểu vài ba quyển-Tạ Chí Đại Trường)

http://vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=954:s-vit-c-vai-quyn-4&catid=38:lichsuvietnam&Itemid=527

Chính sử quan liêu cũng trầm trồ ngầm đứng về phía Trần, tức là xung đột ko nên chỉ phía trên tột đỉnh quyền hành mà còn phải ở đám văn quan liêu gốc trung châu tự động phụ ở kỹ năng Nho hoá cao hơn nữa, và group văn quan liêu gốc Lam Sơn đem vết tích bạn dạng xứ rộng lớn. Nổi nhảy là sự việc giành chấp về quy toan nhã nhạc cho tới triều mới nhất, thân ái Nguyễn Trãi và Lương Đăng. Sự thắng phụ của phe nào thì cũng lại tuỳ nằm trong vô tình thế đương thời. Phép thiết triều của Lương Đăng tuy rằng bị đả kích dữ vẫn thắng thế. Có sự nhẫn nhịn khi Nguyễn Trãi dưng khánh đá được đồng ý tuy nhiên khi giành cãi gay go thì phe văn thần trung châu được nhắc cho thấy quyền lực tối cao là ở điểm đâu: Tham nghị Nguyễn Liễu bị xử “tội xứng đáng chém tuy nhiên được mệnh lệnh riêng rẽ cho tới mến chữ vô mặt mũi, đày ải chuồn châu xa cách.” Cũng thắng thế là group người rước tin cậy tưởng thần túng bấn (như cứu giúp mặt mũi trăng, mặt mũi trời) vào một trong những triều đình còn vua quan liêu với sinh hoạt cũ xưa (vua tóm cung phun chim, quan liêu còn chăng lưới săn bắn bên trên khu đất kinh kì.) Tuy nhiên group trung châu lại thắng thế khi viện dẫn ý thức Nho giáo bên trên đồng bởi vì như khi xin xỏ cấm lối hát bá cổ, níu tay chân bên trên khu đất Thanh Hoá, xin xỏ cho tới công thần ngoài theo dõi “quốc tính” / bọn họ Lê nhằm quay trở lại bọn họ của tông tộc mình…

(Bai sử không giống cho tới VN-chương 9)

http://damau.org/archives/4073

Như vây theo dõi Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Trãi nằm trong group nho thần, group văn quan liêu trung châu sở hữu kỹ năng Nho hóa cao hơn nữa,  hay còn gọi là nhóm  Trần (Nguyễn Trãi là con cháu nước ngoài quan liêu rộng lớn ngôi nhà Trần, nằm trong giới thượng lưu trí thức, khác hoàn toàn group Lê Sát bựa cố nông không nhiều chữ được trui rèn qua loa trận mạc). Nhóm Trần này hiểu Nho rộng lớn, hiểu Hoa rộng lớn, còn  thái giám không nhiều chữ Lương Đăng nằm trong group bựa nông rộng lớn, dân dã rộng lớn, bạn dạng xứ rộng lớn. Họ Tạ còn viết lách trực tiếp quy tắc đặt điều nhạc của Lương Đăng là ”theo ý thức dân tộc bản địa sở hữu sáng sủa tạo”.

Sự hòn đảo tuyến này (chính phe Lương Đăng mới nhất là phe dân tộc) tất cả chúng ta ko mến, tuy nhiên nếu như hiểu bạn dạng sớ của group Nguyễn Trãi, Đào Công Soạn thì có vẻ như như thế.

Chính group Nguyễn Trãi chê Lương Đăng thực hiện nhạc rất khác quy toan ngôi nhà Minh:

Nếu theo dõi quy định của phòng Minh, thì khi vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên sở hữu ngai vàng báu, ni chỉ tồn tại một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì hoảng ko yên lặng, đặt điều cả nhị loại cũng ko được, thế là lễ thức gì?

Đặc biệt group Nguyễn Trãi phản biện việc trả nguyên tố phi Nho phi Hán vô vào lễ nhạc Lương Đăng:

Nay vua rời khỏi chầu, tấn công 108 giờ đồng hồ chuông, này là số lượt kiểm điểm tràng phân tử của phòng sư.

Còn phụ thuộc vào câu

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới nhất phỏng theo dõi quy định của phòng Minh nhưng mà thực hiện.

Mà nhận định rằng Nguyễn Trãi phản chưng Lương Đăng là phản chưng việc tế bào phỏng quy định nhạc Minh thì e là ko đích thị. Cả Nguyễn Trãi và Lương Đăng nằm trong được gửi gắm trọng trách thực hiện nhạc phỏng Minh, tất yếu là chỉ phỏng thôi, sở hữu nguyên tố không giống. Nguyễn Trãi không chỉ có trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc (như GS Trần Văn Khê đã nhận được xét) chỉ phản chưng việc ” Nhưng khi hành lễ thì các cụ thể vô cơ hội tấu nhạc có khá nhiều điểm rất rất sai”, sai ở đấy là sai với quy cơ hội Minh.

Đối chiếu với đời ni, những ông nhạc sĩ học tập đàng hoàng ăn chơi sành điệu am tường văn hóa truyền thống những loại (đồng giới với Nguyễn Trãi) rất có thể nức nở biểu dương cô Whitney Houston sở hữu thanh đới mạ vàng, chứ những cô cave, những anh giẫm xích lô và bao gồm những anh thực hiện đồ sộ tuy nhiên không nhiều chữ (đồng giới với Lương Đăng) chỉ mến nức nở loại Tuấn Vũ thôi, tiếp tục thấy sự phân tuyến của Tạ Chí Đại Trường là sở hữu hạ tầng.

Mà thời Nguyễn Trãi, trái đất bên phía ngoài so với các cụ ông cụ bà, chưa xuất hiện nước Mỹ của cô ấy Whitney Houston, chỉ biết sở hữu nước Trung Hoa của ông Đỗ Phủ thôi.

Lịch sử là tất cả những gì tiếp tục xẩy ra chứ không hề nên là loại tớ mong muốn nó nên xẩy ra.

Xem thêm: số 19 đội tuyển nữ việt nam là ai

This entry was posted on Tháng Hai 19, 2012 khi 3:41 chiều and is filed under Uncategorized. You can follow any responses đồ sộ this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, hoặc trackback from your own site.